பழையமாணவர் சங்கம் - மட் / களுதாவளை மகாவித்தியாலயம்

OLD STUDENTS' ASSOCIATION - BT/KALUTHAVALAI MAHAVIDYALAYAM

மட்டக்களப்பு - BATTICALOA